O oferowanych miernikach 

W naszej ofercie znajdziecie wiele urządzeń pomiarowych przeznaczonych do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

Informacje dotyczące sposobu wykonywania pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych tj. napięcia, prądu, mocy są ogólnie dostępne. Podobnie zagadnienia  związane z pomiarami instalacji elektrycznych są dobrze opisywane przez producentów tych urządzeń i specjalistyczne portale.
Na naszych stronach znajdziecie wiele produktów przeznaczonych do  pomiaru pól elektromagnetycznych i  elektrostatycznych. Mamy też szeroką ofertę przyrządów do pomiarów temperatury, wilgotności , przepływu, drgań i innych wielkości nieelektrycznych. Duża część przyrządów umożliwia rejestrację wyników i ich graficzną prezentację.
Poniżej przedstawiamy kilka istotnych, naszym zdaniem, informacji dotyczących oferowanych przyrządów pomiarowych oraz parametrów mierzonych za ich pomocą.

Pomiary pól elektromagnetycznych
Podstawowymi wielkościami  jest natężenie pola magnetycznego i pola elektrycznego.
W przypadku pól wysokiej częstotliwości używa się równiej pojęcia gęstość mocy.
Jednostkami  są odpowiednio:
pole elektryczne E : jednostka V/m
pole magnetyczne B : jednostka  A/m ( jest również używana jednostka indukcji magnetycznej: Tesla lub Gs.)

Przy doborze przyrządu należy przede wszystkim ustalić jakie jest pasmo badanego pola i oszacować zakres mierzonych wartości. Często  przyrządy wykonywane są jako wąskopasmowe, przeznaczone do badania pól w zakresach pomiarowych odpowiednich do danego typu źródeł np. urządzeń zasilanych z sieci energetycznej, silnych magnesów itp.

Istotną grupę przyrządów stanowią urządzenia do pomiarów pola w środowisku człowieka (tzn. miejsc dostępnych dla ludności) i w środowisku pracy. Zakresy mierzonych parametrów wynikają ze stawianych  wymagań, ustalonych w przepisach prawnych. Profesjonalne przyrządy, dzięki wymiennym sondom pomiarowym, umożliwiają pomiary w bardzo szerokim paśmie częstotliwości. Mierniki przeznaczone dla  konsumentów, mają ograniczone możliwości pomiarowe, ale cel ich stosowania jest  inny. W dużej mierze, dzięki  tym miernikom, możemy identyfikować źródła pól, ocenić jak zmienia się natężenie pola  w zależności od odległości, jakie tłumienie pól prowadzają ściany,  ekrany itp.  Niektóre proste mierniki są wyposażone w wyświetlacze umożliwiające przedstawienie wyników pomiarów również w formie graficznej. Ma to istotne znaczenie, gdyż obserwowane pole ma dużą dynamikę zmian.  Dodatkowo mierniki są wyposażone w sygnalizację dźwiękową informującą o przekroczeniach . Dla przeciętnego użytkownika te funkcje mają duże znaczenie, gdyż ułatwiają interpretowanie wyników pomiarów. Należy zaznaczyć, że oferowane przez nas  mierniki pozwalają wykonać pomiary w zakresie pól niskich częstotliwości z dużą dokładnością. Z tego powodu niektóre mierniki mogą być oferowane ze świadectwem wzorcowania. Dzięki prostym miernikom możliwe jest również monitorowania zmian pola w sposób ciągły.

Osobną istotną grupę mierników stanowią przyrządy do pomiarów bardzo słabych i bardzo silnych pól magnetycznych AC i DC oraz pól impulsowych. Mierniki takie mają zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach badawczych, przemyśle, lotnictwie.

Pomiary pól elektrostatycznych

Elektryczność  statyczna występuje powszechnie w środowisku zawodowym i życiu codziennym. Jednym z parametrów określającym stopień naelektryzowania jest natężenie pola elektrostatycznego E. Natężenie pola elektrostatycznego jest tym większe im większa jest wartość ładunku wytwarzającego to pole. Istnieje wiele subtelności w fizyce elektrostatyki i interpretacja wyników wymaga dość szerokiej wiedzy i doświadczenia. Stan naelektryzowania można określić przez pomiary:
napięcia elektrostatycznego, natężenia pola, wielkości ładunku, gęstości ładunku.

Przyrządy pomiarowe pozwalają na ocenę skuteczności podjętych działań w celu eliminacji lub zmniejszenia naelektryzowania materiałów, urządzeń. W przypadku zagrożenia wybuchowego, podstawowym kryterium jest energia pola elektrostatycznego, którą utracił obiekt w trakcie wyładowania. Jeżeli energia wyładowania jest równa lub większa od energii zapłonu danej mieszaniny wybuchowej, to prawdopodobieństwo wybuchu jest bardzo duże.

W naszej ofercie znajdują się mierniki przeznaczone do bezkontaktowego pomiaru napięcia elektrostatycznego na badanych powierzchniach. Oferujemy również mierniki , które pozwalają ocenić właściwości materiałów sypkich i granulatów. Dzięki nowatorskiej metodzie pomiarowej można określić ładunek zawarty w takiej próbce.
Ciekawym przyrządem jest woltomierz umożliwiający pomiar napięcia elektrostatycznego powierzchni. Woltomierz połączony jest galwanicznie z badaną powierzchnią . Rezystancja wejściowa woltomierza jest bardzo duża (>100T Ohms) i zapewnia bardzo niski poziom upływności ładunku. Jest to idealne narzędzie do badania jakości izolatorów.
Ofertę uzupełniają mierniki pozwalające ocenić zawartość jonów ujemnych i dodatnich w powietrzu.

Pomiary temperatury

Jako główne kryterium klasyfikacji przyrządów do pomiaru temperatury przyjęto zasadę przejmowania ciepła miedzy termometrem a ciałem lub środowiskiem, którego temperaturę się mierzy. Według tego kryterium przyrządy dzielą się na stykowe i bezstykowe. W naszej ofercie można znaleźć dużą gamę termometrów współpracujących z sondami zapewniającymi dobry kontakt z badanym obiektem. Jest to podstawowy warunek wykonania poprawnego pomiaru. Służymy merytoryczną pomocą w odpowiednim doborze sond i rozwiązywaniu problemów metrologicznych.
Część mierników pozwala mierzyć i rejestrować temperaturę w kilku miejscach jednocześnie. Próbkowanie może odbywać się z dużą częstotliwością. Odpowiednie oprogramowanie umożliwia przedstawianie wyników w formie graficznej. Jest również stosowana aplikacja umożliwiająca śledzenie wyników pomiarów na smart fonie. Są to doskonałe narzędzia do prowadzenia prac badawczych i śledzenia przebiegu procesów technologicznych

Dane firmy:

Przedsiębiorstwo Prywatne UNITOR s.c Wanda i Paweł Polak

ul Rydygiera 30/32,
87-100 Toruń
tel. 56 6457696

NIP: 879-017-12-71
Regon: 005720130

Konto bankowe: Millennnum Bank 39 1160 2202 0000 0000 6090 1358